free html website templates

Regulamin Konkursu

Menedżer Roku 2019

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1.1. Organizatorem Konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego", zwanego dalej "Konkursem" jest: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Współorganizatorem konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" jest Loża Łódzka Business Centre Club.

1.3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.

1.4. Konkurs trwa od 1 września 2019 r. do 20 lutego 2020 r.

1.5. Ilekroć w Regulaminie mowa o Organizatorach należy przez to rozumieć Organizatora i Współorganizatora.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, spełniająca łącznie podane poniżej warunki, zwana dalej Kandydatem, z zastrzeżeniem z punktu 2.3. niniejszego regulaminu:

- co najmniej od 31 grudnia 2016 r. nieprzerwanie zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego,

- wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu

- zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl poprzez zgłoszenie się kandydata bezpośrednio lub na skutek nominacji osoby trzeciej.

- nie notowana w rejestrach osób prawomocnie skazanych oraz wobec których ani wobec reprezentowanych przez Kandydatów firm nie były prowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, postępowania karne, karno-skarbowe lub inne, jak np. UOKiK itp.

- wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy - warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, o której mowa w punkcie 2.2, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 roku do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

2.2. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej przez Kandydata i/lub przez osoby do tego upoważnione, ankiety otrzymanej od Organizatora Konkursu. Ankiety zawierają oświadczenia przewidziane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r., [Dz. U. 2018.1000 z dn. 24.05.2018r.];

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

2.4. Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz przedstawiciele tej samej firmy, którą reprezentowali zwycięzcy poprzednich edycji mogą brać udział w Konkursie po upływie trzech lat od końca roku, którego dotyczyła edycja, w której osoby te zdobyły statuetkę „Menedżera Roku Regionu Łódzkiego”.3. ZASADY I HARMONOGRAM KONKURSU

3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2018/2019 menedżerów w województwie łódzkim, w trzech kategoriach:

- Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),

- Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),

- Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).

3.2. W Konkursie może być również przyznane Wyróżnienie Specjalne.

3.3. Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów i członków Kapituły Konkursu:

a. Skuteczność w zarządzaniu firmą, wzrost i rozwój firmy;

b. Wyniki finansowe firmy zarządzanej przez Kandydata;

c. Opinia o Kandydacie wśród pracowników, współpracowników, w lokalnym środowisku biznesowym,

d. Przestrzeganie zasad etyki, przepisów prawa i reguł zdrowej konkurencji;

e. Wrażliwość na potrzeby społeczne, działalność charytatywna i wspieranie lokalnych inicjatyw, stosowanie zasad Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

Ankiety wysyłane Kandydatom zawierają rubryki pozwalające obiektywnie ocenić powyższe najważniejsze obszary działania Kandydatów.

3.4. Konkurs jest trójetapowy.

W etapie pierwszym Kandydaci są typowani na dwa sposoby:

1. członkowie Kolegium Elektorów wyłonieni przez Organizatorów typują Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego ‘2019. Typowanie polega na pisemnym, elektronicznym lub ustnym – w rozmowach z przedstawicielami Organizatorów - zaproponowaniu przez Elektora od jednego do pięciu Kandydatów w każdej z trzech kategorii Konkursu. Konkretne typowania poszczególnych Elektorów pozostają wyłącznie do wiedzy Organizatorów.

2. Kandydaci typowani są przez czytelników i internautów Dziennika Łódzkiego i serwisu www.dzienniklodzki.pl poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl. Kandydat może zostać nominowany przez osobę trzecią lub zgłosić się bezpośrednio do konkursu.

W etapie drugim do wskazanych przez Elektorów oraz zgłoszonych poprzez formularz on-line Kandydatów Organizatorzy przesyłają droga elektroniczną ankiety z towarzyszącą im prośbą o zgodę na udział w Konkursie. Ankiety są przez Kandydatów wypełniane i trafiają ponownie do Organizatorów, którzy dokonują ich oceny, w formie zdepersonalizowanej, uwzględniającej, w celu zachowania równych szans, m.in. specyfikę branży, w jakiej działa firma Kandydata. Na podstawie tej oceny, z grona Kandydatów Organizatorzy wyłaniają do pięciu Kandydatów w kategorii Duża Firma oraz Średnie Przedsiębiorstwo oraz do 10 Kandydatów w kategorii Mikro i Mała Firma, nominowanych następnie przez Organizatorów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2019.

3.5. W etapie trzecim, wyboru zwycięzcy w każdej z kategorii dokonuje Kapituła Konkursu. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie. W trakcie trwania Konkursu Organizator może jednostronnie dokonać wydłużenia czasu trwania Konkursu, czasu trwania poszczególnych jego etapów, w tym czasu pozyskiwania Kandydatur od Elektorów oraz poprzez formularz on-line oraz odsyłania wypełnionych ankiet przez Kandydatów.

3.6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego dokonania czynności związanych z Konkursem przez Kandydatów oraz za inne skutki działania lub zaniechania operatora pocztowego lub inne podobnie działające podmioty, dostarczające zgłoszenia Kandydatur lub wypełnione przez Kandydatów ankiety.

3.7. Harmonogram Konkursu:

a. Wyłonienie przez Organizatorów członków Kolegium Elektorskiego – III kwartał roku;

b. Zgłaszanie przez członków Kolegium Elektorów kandydatów do wszystkich kategorii Konkursu – IV kwartał roku;

c. Usystematyzowanie przez Organizatorów Kandydatów zgłoszonych przez Elektorów, wysyłka ankiet i zaproszeń do udziału w niniejszej edycji Konkursu do Kandydatów – IV kwartał roku;

d. Odesłanie listem albo przesyłką kurierską lub osobiste dostarczenie przez Kandydatów wypełnionych ankiet Organizatorom Konkursu (na adres: Dziennik Łódzki, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, z dopiskiem na kopercie: "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2019" – IV kwartał roku;

e. Przetworzenie ankiet przez Organizatorów, dokonanie nominacji w kategoriach Konkursu, dostarczenie ich Kapitule Konkursu - do 20 stycznia 2020 roku;

f. Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2019 w każdej z kategorii, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera nagrodzonego Wyróżnieniem Specjalnym - do końca stycznia 2020 roku;

g. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu - (ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Nominowanym i Zwycięzcom w każdej z kategorii Konkursu oraz Wyróżnionym w Konkursie) nastąpi 20 lutego 2020 r.


4. KAPITUŁA KONKURSU i ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

4.1. Wyboru Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2019 dokonuje Kapituła Konkursu na specjalnym spotkaniu, w głosowaniu niejawnym, spośród osób nominowanych przez Organizatorów, zgodnie z punktem 3.4 niniejszego Regulaminu.

4.2. W skład Kapituły wchodzą:

- Wojewoda Łódzki,

- Marszałek Województwa Łódzkiego,

- Prezydent Miasta Łodzi

- Rektor Politechniki Łódzkiej,

- Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,

- Prezes Polska Press Oddział w Łodzi,

- Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,

- Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,

- Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi,

- Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.

4.3. Kapituła zbiera się w terminie do końca stycznia 2020 roku. Podczas spotkania Kapituły Dyrektor Loży Łódzkiej BCC dokonuje prezentacji wszystkich menedżerów nominowanych w każdej z kategorii Konkursu, wyłonionych w trakcie etapu drugiego Konkursu przez Organizatorów.

4.4. Po dyskusji nad kandydaturami, Członkowie Kapituły głosują na Kandydatów w każdej kategorii Konkursu pisemnie, w głosowaniu niejawnym, przyporządkowując poszczególnym nominowanym punkty - od 5 (najwięcej) do 1 (najmniej). Członkowie Kapituły uwzględniają podczas głosowania wszystkich nominowanych Kandydatów w danej kategorii. Karta do głosowania nie zawierająca punktacji wszystkich nominowanych Kandydatów - jest nieważna. Punkty liczy osoba wskazana przez Kapitułę. Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego w danej kategorii zostaje osoba, która zebrała najwyższą zsumowaną liczbę punktów uzyskanych od członków Kapituły.


5. WYNIKI KONKURSU

5.1. Lista nagrodzonych i nominowanych menedżerów - zawierająca imiona, nazwiska i firmę, w której pełnią swoją funkcję, zostanie ogłoszona na uroczystej Gali Konkursu oraz opublikowana w wybranych wydawnictwach Organizatora do dnia 22 lutego 2020r.


6. KOMISJA i REKLAMACJE

6.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja Organizacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów.

6.2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać w formie pisemnej - wraz z uzasadnieniem - do Organizatora Konkursu, pod adresem: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 w terminie do 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych i zwycięzców Konkursu.

6.3. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu, lub nie posiadające uzasadnienia - nie będą rozpatrywane.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.menedzerroku.pl, www.dzienniklodzki.pl

7.2. Uczestnik oddający wypełnioną ankietę Organizatorowi Konkursu wyraża tym samym zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.3. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie nie można zbyć ani przenieść.

7.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r., [Dz. U. 2018.1000 z dn. 24.05.2018r.];

7.5. Nominowani, wyróżnieni oraz zwycięzcy w niniejszym Konkursie mają prawo do wykorzystywania informacji dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych swoich firm.

7.6. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Konkursu i szczegółowych zasad jego organizacji, wynikających z niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019

• Business Centre Sp. z o.o., będącym współorganizatorem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, prowadzącą działalność klubu Business Centre Club z siedzibą w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053984, o kapitale zakładowym 50.000 zł, NIP: 526-021-29-60, REGON: 012044761, którą reprezentuje: Kanclerz Loży Łódzkiej BCC Pan Krzysztof Borkowski - zgodnie z pełnomocnictwem, będącym procesorem państwa danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019.

• przedstawicielom następujących podmiotów, będących członkami Kapituły Konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, w celu wyłonienia laureatów i nominowanych w ww. Konkursie.

• Wojewoda Łódzki,

• Marszałek Województwa Łódzkiego,

• Prezydent Miasta Łodzi

• Rektor Politechniki Łódzkiej,

• Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,

• Prezes Polska Press Oddział w Łodzi,

• Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,

• Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,

• Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi,

• Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.

• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym

• usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

• innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zostały pozyskane z konkursowego formularza on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz www.menedzerroku.pl/partnerstwo.html

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, telefon kontaktowy, adres email.